"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.05.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zapr…

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej
plakat koalicji dbamy o wodę

Raport Koalicji Dbamy o wodę

Wielka woda czy wielka susza – co o zasobach wodnych wiedzą mieszkańcy Żywiecczyzny?   

Czytaj więcej

Spotkania informacyjne online dotyczące …

Spotkania informacyjne (on-line) dotyczące planowanego naboru na podejmowanie działalności gospodarczej - w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 10:00 orazw dniu 16.03.2023 r. o godzinie 15:00

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. tj. nabór nr 2/2022 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.7 ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – limit dostępnych środków 503 000,00 €/ 2 012 000,00 zł, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, publikujemy wyniki oceny operacji:

Wyniki naboru wniosków w ramach naboru 2/2022 Atrakcyjna przestrzeń publiczna

Lista operacji zgodnych z LSR - POBIERZ

Lista operacji niezgodnych z LSR - POBIERZ 

Lista operacji wybranych do dofinansowania - 2/2022 Atrakcyjna przestrzeń publiczna - POBIERZ

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania - 2/2022 Atrakcyjna przestrzeń publiczna - POBIERZ

  

Informacje na temat wyników oceny operacji zostały przekazane jako skan pisma przesłany drogą poczty elektronicznie, o ile wnioskodawca podał adres e-mail w przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, w odniesieniu do których ustawa RLKS nie przewiduje możliwości wniesienia protestu.

W przypadku wyniku oceny określonego w art. 21 ust. 5 ustawy RLKS, gdzie istnieje możliwość wniesienia protestu skan pisma został przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma został wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w dniu 05 lipca 2022 r. zostały przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 09 czerwca 2022 r., podczas którego oceniane były wnioski:

Protokół z posiedzenia Rady nr XXV/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r. - POBIERZ

 

Poniżej prezentujemy procedurę wnoszenia protestu od decyzji Rady LGD:

Zasady rozpatrywania protestu

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z wynikami oceny. Protest wnosi się do Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia albo zgodnie z §  37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przesyłką rejestrowaną albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

Wzór protestu - POBIERZ

1. Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

b) Oznaczenie wnioskodawcy,

c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych pomyłek w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

4. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

2) oznaczenie wnioskodawcy,

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Wezwanie do uzupełnienia protestu wstrzymuje bieg terminu autokontroli, o której mowa w 18. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla zarządu województwa).

6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

8. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy w zakresie polityki spójności, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:

1) po terminie

2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

3) bez wskazania kryteriów wyboru, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez ZW.

9. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje przez złożenie do LGD pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu. W przypadku wycofania protestu LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej,

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do ZW.

W tym przypadku ZW pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. Wnioskodawca nie może również wnieść skargi do sądu administracyjnego.

WZÓR PROTESTU - POBIERZ

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji