"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki naboru wniosków o przyznanie znak…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z radością informuje o zakończeniu naboru do przyznania prawa do użytkowania i posługiwania się znakiem promocyjnym marki Żywiecki Raj. W okresie od 3...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ramach LSR na la…

W związku z realizacją umowy ramowej i zgodnie z Procedurą ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji przedstawiamy propozycję dokumentacji do konsultacji społecznych - lokalne kryteria wyboru dla projektów...

Czytaj więcej

Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” reprezentantów z Gmin: Czernichów, Milówka, Lipowa i Ślemień.

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.06.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie Znaku marki …

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Znaku marki Żywiecki Raj nr 1/2024/MŻR   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznania prawa do użytkowania i posługiwania...

Czytaj więcej

 

Kryteria wyboru Grantobiorców

 

Kryteria wyboru Grantobiorców - POBIERZ

 

KRYTERIUM

OPIS

PUNKTACJA

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI

 

I. Zgodność projektu
z potrzebami zidentyfikowanymi w LSR

 

Preferowane projekty dokładnie opisujące potrzebę realizacji projektu, zgodne z diagnozą wykazaną w LSR LGD „Żywiecki Raj” w rozdziale III i IV. Należy odwołać się do potrzeby zidentyfikowanej w LSR i jasno określić, który problem (potrzebę) projekt rozwiązuje. Podstawowym miejscem informacji o problemie/potrzebach jest diagnoza SWOT wykonana w LSR, do których nawiązują Grantobiorcy, ale mogą dodatkowo odwołać się
do zewnętrznych źródeł informacji. Zewnętrzne źródła informacji: - dane tworzone przez samorząd i inne instytucje publiczne, - statystyka publiczna, - wyniki badań i analiz dotyczących interesujących nas kwestii, przeprowadzone przez ośrodki badawczo-naukowe, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, - inne informacje, które są dostępne w sposób trwały np. artykuły prasowe, sprawozdania ze zrealizowanych projektów lub programów itp. - wcześniejsze diagnozy, badania
i analizy.

 

- 0 pkt - Brak uzasadnienia w opisie projektu wskazanych
w projekcie potrzeb/problemów.

 - 2 pkt – W projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia wskazując na następujące elementy: miejsce występowania problemu, osób, które dotyka, jego skali, przyczyn i skutków. Projekt w słabym stopniu odwołuje się do potrzeb przedstawionych w LSR.

- 4 pkt - W projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia wskazując na następujące elementy: miejsce występowania problemu, osób, które dotyka, jego skali, przyczyn i skutków. Projekt w bezpośredni sposób odwołuje się do konkretnie przywołanych potrzeb zidentyfikowanych w LSR, a także powołano się na zewnętrzne źródła informacji.

- 6 pkt - w projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia zgodnie z logiką projektową, powołując się na potrzeby zidentyfikowane w LSR oraz źródła zewnętrzne, a także projekt w pełni odpowiada na temat ogłoszonego konkursu grantowego.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 6 pkt.

 

Wniosek o powierzenie grantu.

 

II. Jakość
i racjonalność przedstawionych działań projektowych

 

Preferowane projekty angażujące odbiorców w wysokim stopniu, których harmonogram przewiduje racjonalne działania projektowe, służące zaspokojeniu rzeczywistych potrzeb wskazanych w LSR i zgodnych z kryterium I.

- 0 pkt – projekt w ogóle lub w bardzo niskim stopniu angażuje odbiorców, zawiera tylko jedno działanie, symbolicznie
lub całkowicie nie zaspokaja potrzeb wskazanych w LSR. 

 - 3 pkt – projekt angażuje odbiorców do większości działań przewidzianych w harmonogramie składającym się z kilku elementów, działania są racjonalne i korelują z potrzebami wskazanymi z LSR.

- 6 pkt – projekt w wysokim stopniu angażuje odbiorców
do wszystkich, przewidzianych w harmonogramie działań,
w większości realizowanych na obszarze LGD „Żywiecki Raj”. Harmonogram składa się z racjonalnych prac projektowych,
zaś działania przewidują osiągnięcie konkretnych rezultatów realnie zaspokajających wskazane potrzeby z LSR. 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 6 pkt.

 

Wniosek o powierzenie grantu.

 

III. Czas prowadzenia działalności
na obszarze LGD

 

Grantobiorca na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu zamieszkuje albo ma siedzibę lub oddział na obszarze LGD od co najmniej 2 lat.

 

– 0 pkt - Grantobiorca zamieszkuje albo posiada siedzibę/oddział na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj” do 2-ch lat na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu.

– 10 pkt Grantobiorca zamieszkuje albo posiada siedzibę/oddział na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj” 2 lata
i więcej na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu .

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 10 pkt.

Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału na obszarze gmin należących do LGD np. wydruk z KRS, wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, statut organizacji pozarządowej ze wskazaniem adresu pod, którym wpisana jest organizacja oraz daty od kiedy pod tym adresem działa.

W przypadku podmiotów posiadających siedzibę na obszarze LGD poniżej dwóch lat stosuje się zasady tak jak do osób fizycznych, w stosunku do osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wskazanych we wniosku o powierzenie grantu.

W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie grantu jest osoba fizyczna adres zamieszkania (zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały lub czasowy) potwierdzony zgodnie z adresem wskazanym w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wskazanym w Zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212 z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały. Zaświadczenie wydane z Właściwej Ewidencji Ludności powinno zawierać wskazanie od jakiego okresu Grantobiorca jest zameldowany pod danym adresem.

Jeżeli podmiotem ubiegającym się
o przyznanie grantu jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy podać adres siedziby / oddziału osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pod którym ww. podmioty wykonują działalność
na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj”. Może to być również adres, pod którym działa organ zarządzający.

W przypadku grup nieformalnych – weryfikacja tego warunku dotyczy czasu działania na danym obszarze grupy nieformalnej, a nie podmiotu, który użycza jej zdolności prawnej.

 

IV. Zasadność, celowość
i racjonalność budżetu

 

Preferowane projekty, których budżet został tak skonstruowany, że koszty ujęte we wniosku
o powierzenie grantu są celowe (bezpośrednio wpływają na możliwość osiągnięcia planowanych celów), zasadne (niezbędne do realizacji w takim zakresie) oraz racjonalne (odzwierciedlają ceny rynkowe).

Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego kryterium jest:

1. Załączenie do wniosku o powierzenie grantu dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen (oferty cenowe, notatki z przeprowadzonego rozeznania cenowego, wydruki ofert ze stron internetowych, adresy stron internetowych, kosztorysy inwestorskie).

2. We wniosku o powierzenie grantu oraz załączonych do wniosku dokumentach podano specyfikację produktu/usługi/roboty, na podstawie której przyjęty został dany poziom ceny.

3. Zakres kosztów ujętych we wniosku
o powierzenie grantu jest uzasadniony zakresem projektu i niezbędny do realizacji celu projektu – Grantobiorca przedstawił we wniosku
o powierzenie grantu uzasadnienie realizacji poszczególnych wydatków – celowość/zasadność wydatków.

- 0 pkt – Nie wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu w Zestawieniu rzeczowo finansowym zadania oraz Opisie zadań są racjonalne, występują rozbieżności między wnioskiem,
a załączoną dokumentacją potwierdzającą przyjęty poziom cen lub nie dostarczono takich dokumentów.

- 6 pkt – Wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu w Zestawieniu rzeczowo -finansowym zadania oraz Opisie zadań są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu projektu oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie
w załączonych ofertach, kosztorysach lub innych źródłach potwierdzających przyjęty poziom cen (dotyczy każdego wydatku ujętego we wniosku).

- 12 pkt - Wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu w Zestawieniu rzeczowo finansowym zadania oraz Opisie zadań są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu projektu oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie
w załączonych min. 2 ofertach, kosztorysach lub innych źródłach potwierdzających przyjęty poziom cen (dotyczy każdego wydatku ujętego we wniosku).

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny
po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 12 pkt.

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

 

V. Wnioskowana wysokość grantu

Preferowane projekty wnioskujące o niższą wysokość grantu. Grant jaki może być udzielony Grantobiorcy wynosi nie więcej niż 50 tys. zł oraz nie mniej niż 5 tys. zł

Punktacja dla Projektów grantowych nie zakładających kosztów inwestycyjnych: Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia:

- 0 pkt – w wysokości większej niż 30 tys. zł,

- 6 pkt – w wysokości większej niż 25 tys. i nie większej
niż 30 tys. zł,

- 12 pkt – w wysokości nie większej niż lub równej 25 tys. zł.

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny
po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 12 pkt.

 

Punktacja dla Projektów grantowych zakładających koszty inwestycje: Inkubator inicjatyw lokalnych, Nowe formy rekreacji i wypoczynku, Kampanie środowiskowe.

- 0 pkt – w wysokości większej niż 37 500 zł,

 - 6 pkt – w wysokości większej niż 25 000 i nie większej niż 37 500 zł,

- 12 pkt – w wysokości nie większej niż lub równej 25 000 zł.

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium to 12 pkt.

 

Wniosek o powierzenie grantu.

 

VI. Pozyskane granty w ramach Projektów grantowych

Preferowani Grantobiorcy, którzy nie otrzymali dotychczas dofinansowania na realizację projektu/projektów w ramach wcześniejszych naborów na Projekty grantowe w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.

Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego kryterium jest nie figurowanie Grantobiorcy
na Ostatecznej liście wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków i/lub Grantobiorców, którzy nie podpisali żadnej umowy o powierzenie grantu w ramach wcześniejszych naborów grantowych.

- 0 pkt – Wniosek złożony przez Grantobiorcę, który otrzymał dotychczas  dofinansowanie na realizację projektu/projektów
w ramach wcześniejszych naborów na Projekty grantowe
w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.

- 3 pkt - Wniosek złożony przez Grantobiorcę, który NIE otrzymał dotychczas  dofinansowania na realizację projektu/projektów w ramach wcześniejszych naborów
na Projekty grantowe w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, tj. Grantobiorca nie figuruje
na Ostatecznej liście wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków i/lub Grantobiorców, którzy nie podpisali żadnej umowy o powierzenie grantu w ramach wcześniejszych naborów grantowych.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt.

 

Ostateczne listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków
i/lub Grantobiorców, którzy nie podpisali żadnej umowy o powierzenie grantu w ramach wcześniejszych naborów grantowych.

VII. Doradztwo biura LGD

Preferuje się grantobiorców korzystających ze wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD, przy czym punkty za doradztwo będą przyznawane, jeżeli Grantobiorca skorzysta z doradztwa nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków.

- 0 pkt - Grantobiorca nie korzystał z doradztwa na etapie sporządzania wniosku o powierzenie grantu

- 3 pkt - Grantobiorca korzystał z doradztwa na etapie sporządzania wniosku o powierzenie grantu nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków o powierzenie grantu.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt

 

Dokumentacja LGD: karta doradztwa.

VIII. Ukierunkowanie
na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR

 

Preferowane są projekty zawierające działania skierowane do grup defaworyzowanych i/lub działania przez tą grupę realizowane (zdefiniowane w rozdziale III LSR). Grupy defaworyzowane określone w LSR to: - osoby młode - młodzież gimnazjalna i młodzież do 30 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, - osoby powyżej 50 roku życia.

- 0 pkt - Projekt nie zawiera działań  skierowanych do grup defaworyzowanych i/lub działania nie są przez tą grupę realizowane.

- 3 pkt - Projekt zawiera konkretne działania skierowane
do co najmniej jednej grupy defaworyzowanej  określonej w LSR i/lub działania są przez tą grupę realizowane.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt.

Wniosek o powierzenie grantu – zawarty we wniosku lub załącznikach opis wpływu projektu na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych.

Możliwa do uzyskania liczba punktów

55 pkt

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji