"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ INKUBATOR MARKI LOKALNEJ ŻYWIECKI RAJ

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa  w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2022 poz. 943 z późn. zm.) tj. Inkubator marki lokalnej Żywiecki Raj; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia (punkty kontrolne I-V ujęte w załączniku nr 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia - Karta oceny wniosku i wyboru operacji, Część A3. Ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji - ogłasza nabór w tym zakresie.

Zakres tematyczny:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664  z późń. zmianami).

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny 2 Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Przedsięwzięcie 2.1.1  Markowy produkt turystyczny

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wskaźnik produktu Liczba opracowanych kampanii promocyjnych

Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań promocyjnych

W ramach operacji własnej planuje się opracowanie i przygotowanie spójnej kampanii marketingowej dla marki lokalnej Żywiecki Raj z udziałem podmiotów z obszaru LSR, kreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Żywieckiego Raju.

Wysokość  środków na realizację operacji:

35 000,00 euro/140 000,00 zł (w przeliczeniu po kursie 4,00 zł), przy czym minimalna całkowita wartość operacji zgodnie z §4 ust.1 pkt. 6 wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. 

Forma wsparcia: refundacja

Poziomy wsparcia ustalone w LSR dla poszczególnych kategorii wnioskodawców:

-  nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

nie wyższej niż 95 % - w przypadku:

  • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy
    z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przpisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4-8 Rozporządzenia LSR;

  - nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji :

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”  www.zywieckiraj.pl

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z „Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD opracowanej i przyjętej przez LGD. Ocena operacji własnej LGD dokonywana jest na podstawie Lokalnych kryteriów oceny, które stanowią Załącznik nr 1 (suplement II) do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji cześć C kryteria dla przedsięwzięcia: Markowy produkt turystyczny z wyłączeniem kryteriów: VII. Gotowość realizacyjna operacji, VIII. Miejsce realizacji projektu.
W miejsce tych kryteriów wprowadza się kryterium z tabeli B Załącznika nr 1 Lokalne kryteria wyboru (Suplement II) - Procedury: VIII. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny operacji wynosi 27 punktów. Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę
w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach danego przedsięwzięcia.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 1 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.
w godzinach pracy Biura LGD (od poniedziałku do środy w godz. 7:30-15:30, w czwartki w godz. 7:30-16:30, w piątki 7:30-14:30). Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy dokonać na formularzu zgłoszenia (w dwóch egzemplarzach) udostępnionym wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD, który stanowi załącznik nr 1 (suplement V) do Procedury wyboru operacji własnych LGD - Formularz zgłoszenia wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6.

Informacja o wymaganych dokumentach

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie definicji beneficjenta określoną w par. 3 rozporządzenia LSR.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Inkubator marki lokalnej Żywiecki Raj

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji