"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

Procedura aktualizacji LSR

Cel procedury: sformalizowanie procesu dokonywania korekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przy udziale partnerów LGD i jak najszerszego grona społeczności lokalnej. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacji danych dotyczących obszaru oraz korekta zapisów wynikająca z ewaluacji wdrażania LSR.

Powiązania: Procedura Monitoringu i Ewaluacji

Zakres procedury: Procedura obejmuje czynności, formularze i schemat działań związanych ze zgłaszaniem, analizowaniem i w końcu przyjmowaniem uchwałą Zarządu zmian w zapisach LSR.

Założenia ogólne:

  • Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru,
  • Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są jawne,
  • LGD monitoruje na bieżąco wdrażanie LSR,
  • Aktualizacja LSR nie powinna być dokonywana częściej niż raz w roku, przy czym w przypadku nadzwyczajnych okoliczności dopuszcza się możliwość dokonywana korekt,
  • Aktualizacja LSR dokonywana będzie na bieżąco w przypadku zmian wytycznych IZ, przepisów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  • Działania logistyczne zapewnia Biuro LGD.

tabela

Przebieg procedury aktualizacji:
1. Możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian LSR mają: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia, pracownicy biura LGD, wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Żywiecki Raj”.
2. Wnioski, uwagi i propozycje zmian dokonywane są na formularzach udostępnionych na stronie internetowej i w biurze LGD.
3. Wnioski rozpatruje Zarząd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami dotyczącymi konieczności dokonania zmian w LSR przystępuje do aktualizacji LSR, podejmując uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji LSR.
4. Analiza zgłaszanych potrzeb zmian do LGD, otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR dokonywana jest przez pracowników Biura i Zarząd LGD.
5. Ewaluacja wdrażania LSR przeprowadzana jest przez pracowników Biura LGD/ podmiot zewnętrzny nie związany z LGD. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji przygotowywany jest Raport z wdrażania LSR wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian zapisów w LSR (patrz: Procedura Monitoringu i Ewaluacji).
6. Zarząd ponadto może podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym przygotowania analizy dotyczącej aktualizacji dokumentów LGD.
7. Zarząd po przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu zmian w zapisach LSR przeprowadza konsultacje społeczne w oparciu o adekwatne do zaproponowanych zmian w zapisach LSR metody partycypacji.
8. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dokonywana jest uchwałą Zarządu – w trybie określonym w Statucie LGD.

Załączniki do Procedury Aktualizacji LSR

Formularz  proponowanych zmian w dokumentach

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”

Rozdział/ Załącznik w LSR  LGD „Żywiecki Raj” do których proponowane są zmiany

Obecny zapis:

Proponowany zapis/zmiany:

Cel dokonania zmian zapisu/ ów, przewidywane efekty tych zmian: 

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko zgłaszającego/ Nazwa podmiotu

Adres/telefon/mail

Czy jest Pan/Pani/podmiot reprezentowany jest członkiem LGD

c   TAK

c   NIE

Czy życzy sobie Pan/Pani otrzymywać regularne informacje od LGD?

c   TAK

c   NIE

Czy chciałby Pan/Pani/ podmiot reprezentowany włączyć się proces aktualizacji LSR?

c   TAK

c   NIE

……………

data

……………………………………………………………………………………..

podpis

Formularz  proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji i grantobiorców

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”

Proponowane zmiany dla:

c   Lokalnych kryteriów wyboru operacji

c   Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru, do których proponowane są zmiany

Obecny zapis:

Proponowany zapis/zmiany:

Cel dokonania zmian zapisu/ ów, przewidywane efekty tych zmian: 

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko zgłaszającego/ Nazwa podmiotu

Adres/telefon/mail

Czy jest Pan/Pani/podmiot reprezentowany jest członkiem LGD?

c   TAK

c   NIE

Czy życzy sobie Pan/Pani otrzymywać regularne informacje od LGD?

c   TAK

c   NIE

Czy chciałby Pan/Pani/ podmiot reprezentowany włączyć się proces aktualizacji LSR?

c   TAK

c   NIE

……………

data

……………………………………………………………………………………..

podpis

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji