"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki naboru wniosków o przyznanie znak…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z radością informuje o zakończeniu naboru do przyznania prawa do użytkowania i posługiwania się znakiem promocyjnym marki Żywiecki Raj. W okresie od 3...

Read more

Konsultacje społeczne w ramach LSR na la…

W związku z realizacją umowy ramowej i zgodnie z Procedurą ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji przedstawiamy propozycję dokumentacji do konsultacji społecznych - lokalne kryteria wyboru dla projektów...

Read more

Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” reprezentantów z Gmin: Czernichów, Milówka, Lipowa i Ślemień.

Read more
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.06.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Read more

Nabór wniosków o przyznanie Znaku marki …

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Znaku marki Żywiecki Raj nr 1/2024/MŻR   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznania prawa do użytkowania i posługiwania...

Read more

 Nazwa LGD: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

Siedziba: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Obszar objęty LGD: 989 km2

Ludność: 121 025 osób na dzień 31 grudnia 2013 rok

Ilość gmin: 14

Status prawny LGD: stowarzyszenie „specjalne”, które otrzymało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej i zostało zarejestrowane w dniu 24.09.2008r., pod numerem KRS 0000314278 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa m.in. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (Dz. U. z 2013 r., poz. 173 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r. poz. 349), Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 378) oraz statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego. Siedzibą stowarzyszenia są Łodygowice.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Żywiecki Raj”, zwana dalej LSR obejmuje 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego tworzących spójny geograficznie obszar. W skład LGD „Żywiecki Raj” wchodzą gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka. Członkiem LGD jest także powiat żywiecki oraz Związek Międzygminny  ds. Ekologii w Żywcu. Powierzchnia łączna gmin tworzących LGD wynosi 989 km², co stanowi 95% powierzchni całości Powiatu Żywieckiego a 8,02% powierzchni województwa śląskiego. Liczba mieszkańców wszystkich 14 gmin należących do LGD na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiła 121 025 mieszkańców, czyli 79% ludności powiatu żywieckiego, a 2,63% ludności województwa śląskiego. Gęstość zaludnienia obszaru LGD „Żywiecki Raj” wynosi średnio 122 mieszkańców na 1 km2, (gęstość zaludnienia powiatu żywieckiego 147 mieszkańców na 1 km2, województwa śląskiego 373 mieszkańców na 1 km2). Do obszaru o największej koncentracji ludności należy gmina Łodygowice (384 osoby na 1 km2). Najsłabiej zaludniona gmina to Ujsoły (42 osoby na 1 km2).

 

„Żywiecki Raj” zrzesza: osoby fizyczne, przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Aktywność Stowarzyszenia opiera się na szeregu działań, które mają na celu rozwój obszaru LGD, ożywienie gospodarcze i społeczne, poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych i wspieranie odnawialnych źródeł energii, bazowanie na produkcie lokalnym jako elemencie promocji dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacja gwary i zwyczajów góralskich a także rozwój obszaru poprzez promocję zdrowego trybu życia - wspieranie sportu i aktywnej turystyki.

Gminy należące do obszaru działalności Stowarzyszenia, leżą w obrębie pasma Beskidów: Śląskiego, Żywieckiego i Małego.

Powierzchnia i ludność gmin obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Lp.

Nazwa Gminy

Ilość sołectw

Liczba ludności na km2

Powierzchnia ogółem w km2

% do powierzchni powiatu żywieckiego

Liczba mieszkańców

% do ludności powiatu żywieckiego

osoba

km2

%

osoba

%

1

Czernichów

4

121

56

5,38

6 773

4,42

2

Gilowice

2

219

28

2,69

6 121

4,00

3

Jeleśnia

9

79

170

16,35

13 478

8,80

4

Koszarawa

1

76

32

3,08

2 446

1,60

5

Lipowa

6

175

59

5,67

10 320

6,74

6

Łękawica

5

104

43

4,13

4 458

2,91

7

Łodygowice

4

384

36

3,46

13 825

9,03

8

Milówka

5

102

99

9,52

10 107

6,60

9

Radziechowy-Wieprz

6

201

65

6,25

13 048

8,52

10

Rajcza

6

69

131

12,60

9 062

5,92

11

Ślemień

3

78

45

4,33

3 502

2,29

12

Świnna

6

208

39

3,75

8 120

5,30

13

Ujsoły

4

42

110

10,58

4 638

3,03

14

Węgierska Górka

4

199

76

7,31

15 127

9,88

Razem obszar
LGD „Żywiecki Raj”

65

122

989

95,10

121 025

79,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL na dzień 31.12.2013r.

z dn. 31.07.2015 r.

Obszar LSR LGD „Żywiecki Raj” na tle powiatu żywieckiego Obszar LSR LGD „Żywiecki Raj” na tle województwa śląskiego
mapa1 mapa2

                                                                                                     

Historia LGD „Żywiecki Raj"

Inicjatorem powstania LGD „Żywiecki Raj” był Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (ZMGE), który złożył we wrześniu 2004 r. wniosek w ramach Pilotażowego Programu Leader+ na Schemat I dla projektu pn. „Ożywienie na Żywiecczyźnie - aktywna współpraca podstawą rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Żywieckiego”. Był to zalążek budowania trójsektorowego partnerstwa. W ramach umowy na realizację tego Schematu otrzymano pomoc w wysokości 143 500 zł, z czego wykorzystano kwotę 139 242,18 zł (co stanowiło 97% całości dofinansowania). Do realizacji programu przystąpiło 9 gmin Żywiecczyzny, tj. Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Ujsoły oraz Węgierska Górka. Projekt realizowano od 5 grudnia 2005 r. (data podpisania umowy) do 23 czerwca 2006 r.

 

W związku z pozytywnie zrealizowanym Schematem I  Związek Stowarzyszeń „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji  i Turystyki” złożył  wniosek na realizację Schematu II -  projektu pn. „Stworzenie kapitału społecznego oraz potencjału Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj  - Kotlina Tradycji i Turystyki” jako niezbędnych elementów do skutecznego wdrożenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację Schematu II Stowarzyszenie otrzymało kwotę  649 600 zł. Schemat II był realizowany w dwóch etapach. Etap I trwał do 31 lipca 2007 r.,  Etap II od 1 sierpnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.  Schemat II podobnie jak Schemat I objął zasięgiem obszar dziewięciu gmin.  Celami projektu było stworzenie modułu współpracy trzech sektorów (społecznego, gospodarczego i publicznego); aktywizacja społeczności lokalnej, organizacji społecznych, pracodawców i instytucji samorządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i promocji obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia; zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat tworzenia i funkcjonowania partnerstw przez prowadzenie seminariów informacyjnych, forów dyskusyjnych  i przeprowadzenie konferencji; zwiększenie umiejętności pracy zespołowej uczestników projektu poprzez przeprowadzenie warsztatów aktywizujących. W 2008 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia LGD – „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki” doszło do szeregu spotkań z przedstawicielami gminy Czernichów w celu zawiązania współpracy. Efektem spotkań było przyłączenie gminy Czernichów do Stowarzyszenia LGD – „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”. Po pozytywnym zrealizowaniu i rozliczeniu Schematu II Projektu, Związek Stowarzyszeń podjął dalsze działania  w ramach Programu LEADER. Ponieważ LEADER w nowym okresie budżetowym narzucał zmiany formalne niezbędne do realizacji, dlatego też Związek Stowarzyszeń LGD „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki” przekształcił się  w dn. 3 lipca 2008 r. w trakcie zebrania założycielskiego w Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” i funkcjonuje w tej formie do dnia dzisiejszego. Po podpisaniu umowy w dniu 22 maja 2009 r. o wybór LGD „Żywiecki Raj” do realizacji LSR, Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął rozmowy z przedstawicielami gminy Istebna na temat możliwości członkostwa tejże gminy w Stowarzyszeniu. W październiku  2009 r. Rada Gminy Istebna przyjęła uchwałę o przestąpieniu do LGD „Żywiecki Raj”. W latach 2010 - 2015 na obszarze 10 gmin powiatu żywieckiego i 1 gminy na terenie powiatu cieszyńskiego wdrażano LSR LGD „Żywiecki Raj”. W 2015 roku z LGD „Żywiecki Raj” wystąpiła gmina Istebna, ale za to do partnerstwa przyłączyły się 4 gminy z powiatu żywieckiego, tworzące wcześniej LGD Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”.  W nowym okresie dofinansowania 2014-2020 wymogiem jest, aby liczba mieszkańców LGD był większa niż 30 000 mieszkańców - LGD Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” nie posiadało wymaganej liczby mieszkańców. W 2014 r. LGD „Żywiecki Raj” i LGD Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” realizowały wspólnie projekt współpracy, którego m.in. efektem była wspólnie opracowana baza atrakcji turystycznych. Działania te dały podwaliny do zbudowania partnerstwa silnie opartego na łączącej oba LGD kulturze, historii, turystyce i tradycji. Na podstawie przeprowadzonych spotkań - rozmów i dyskusji, 4 gminy: Gilowice, Łękawica, Ślemień, Świnna przystąpiły do LGD „Żywiecki Raj”. Od 1 lipca 2015r. LGD „Żywiecki Raj” obejmuje zatem 14 gmin powiatu żywieckiego – prawie cały obszar powiatu (bez miasta Żywiec). Za pośrednictwem LGD „Żywiecki Raj” w latach 2009-2015 mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe  i jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały 178 projektów wykorzystując w ten sposób łącznie kwotę  12 614 205,73 zł. Działania te były możliwe dzięki funkcjonowaniu biura LGD, które prowadziło nabory wniosków, konsultacje i szkolenia dla beneficjentów. Łącznie we wszystkich 16 naborach wpłynęło 555 wniosków a z samego doradztwa skorzystało prawie 1 tys. podmiotów.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more