"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach dwóch naborów trwających w okresie od 28 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 roku tj. nabór nr 1/2017 w zakresie...

Czytaj więcej

Nabór wniosków 3/2017 w liczbach

10 maja 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 maja 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada 10 maja 2017 r. (środa) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych zarówno w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/2016
na zaprojektowanie, wykonanie i wydanie materiałów promocyjnych.


Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i wydanie materiałów promocyjnych dla LGD „Żywiecki Raj”.


I. ZAMAWIAJĄCY:


Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”
siedziba: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
NIP: 553-243-47-18
Tel: 33 475 48 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zywieckiraj.pl


II. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, obróbka fotografii, przygotowanie materiałówpromocyjnych (kalendarzy, teczek i notesów)do druku, korekta, druk oraz dostarczenie ich do siedziby stowarzyszenia.


Zaprojektowanie oraz wydruk
1. Kalendarz trójdzielny na 2017 rok:

 • ilość: 200 szt.,
 • format: główka kalendarza 320x810 mm,
 • kolor: kolor obustronny 4/4 (projekt obustronnie zadrukowany w pełnej kolorystyce),
 • papier podkład: karton – 300 g/m2,
 • papier kalendaria: offset – 90 g/m2,

2. Kalendarz zeszytowy imienny, z grawerem, oprawa twarda, szyta i klejona:

 • ilość: 45 szt.,
 • format: B5,
 • kolor: kolor obustronny 4/4 (projekt obustronnie zadrukowany w pełnej kolorystyce),
 • papier kalendarium: kremowy – 80 g/m2,

3. Kalendarz listkowy kreda, mat:

 • ilość: 1000 szt.,
 • format: 85x55 mm,
 • kolor: kolor obustronny 4/4 (projekt obustronnie zadrukowany w pełnej kolorystyce),
 • papier: kremowy – 350 g/m2,

4. Kalendarz zeszytowy oprawa twarda, szyta i klejona:

 • ilość: 50 szt.,
 • format: A5,
 • kolor: kolor obustronny 4/4 (projekt obustronnie zadrukowany w pełnej kolorystyce),
 • papier kalendarium: kremowy – 80 g/m2,

5. Teczka z gumką, dwubiegowa:

 • ilość: 500 szt.,
 • format: A4,
 • kolor: kolor obustronny 4/4 (projekt obustronnie zadrukowany w pełnej kolorystyce),
 • papier: kreda mat 350 g/m2,

6. Notes zeszytowy:

 • ilość: 500 szt.,
 • format: A5,
 • kolor: kolor obustronny 4/4 (projekt obustronnie zadrukowany w pełnej kolorystyce),
 • papier offsetowy – 90 g/m2,

 

Wszystkie materiały mają promować LSR LGD „Żywiecki Raj” wśród lokalnej społeczności oraz spoza. Treść i zdjęcia będą dostarczone przez zamawiającego. Projekty powinny być zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (logotypy będą dostarczone przez zleceniodawcę wraz z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020). Szczegółowe wytyczne i wkład merytoryczny zostaną przekazane wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w projekcie do ostatecznej akceptacji do druku. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania autorskich praw majątkowych do zamawianych materiałów Zamawiającemu oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji.


III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: miesiąc listopad 2016 roku.
Na etapie składania oferty oczekujemy projektu w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP itp., Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty, zawrze Umowę z Wykonawcą.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
- być przygotowana w języku polskim,
- zawierać dane oferenta (nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy, imię i nazwisko osoby do
kontaktu ws. oferty),
- zawierać cenę brutto,
- zawierać rekomendacje/dokumenty potwierdzające doświadczenie w opracowywaniu kalendarzy oraz innych materiałów promocyjnych będących przedmiotem zamówienia w tym w realizacji podobnych zadań.
Cena określona w ofercie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Cena wyrażona jest w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.


V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć: do dnia 28 październik 2016r. do godziny 12.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczona osobiście/ za pośrednictwem poczty na adres
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325
Łodygowice.
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura LGD.
Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia.
W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.zywieckiraj.pl i w siedzibie Biura LGD.


VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,
- nie zawiera czytelnego podpisu osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź firmowej,
- została złożona po terminie.
2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Na wybór oferty wpływ będzie miała cena - gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania - 100%.
3) Nie dopuszcza się ofert częściowych.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
- zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maila.
- poinformuje pozostałych oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wybrany oferent otrzyma w terminie do 7 dni projekt umowy przygotowany przez Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj”.


VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Operacja będzie finansowana ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
 • Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi
 • Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia.


IX. DODATKOWE INFORMACJE

 • Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentem jest Magdalena Haase, Kierownik biura LGD „Żywiecki Raj”: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Informacje można uzyskać tylko i wyłącznie e-mailowo w dniach roboczych.
 • W korespondencji kierowanej do LGD należy posługiwać się nadanym numerem zapytania


Uprzejmie informujemy, że:
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty,
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.


Oferty złożone po terminie 28 października 2016 roku nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.


Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy o Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczane na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

Z poważaniem,

 

…………………………………….
(Pieczątka firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
NIP: 553 24 34 718


II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
1. Zaprojektowanie, wykonanie, wydanie teczek, kalendarzy i notesów.


III. Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..


IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za:


1. Kalendarza trójdzielnego na 2017 rok:
Cena brutto …………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN


2. Kalendarz zeszytowy imienny, z grawerem, oprawa twarda, szyta i klejona:
Cena brutto …………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN


3. Kalendarz listkowy kreda, mat:
Cena brutto …………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN


4. Kalendarz zeszytowy oprawa twarda, szyta i klejona:
Cena brutto …………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN

5. Teczka z gumką, dwubiegowa:

Cena brutto …………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN


6. Notes zeszytowy:
Cena brutto …………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN
Cena brutto razem…………….……………………….. PLN
Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN


Oświadczam, że:

a) Zapoznałem się ze zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego uwag.
b) Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty.

………………………………………   

Miejscowość i data

…...……….……………………………….

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

Formularz oferty - Pobierz

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

 • zmge
 • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji