"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Aktualizacja Lokalnych kryteriów wyboru …

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla osób zaintere…

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów dla grantów poddajemy pod konsultacje społeczne...

Czytaj więcej

LGD planuje zrealizować 7 projektów grantowych - przedsięwzięć o wartości 300 tys. zł każdy i 1 projekt grantowy o wartości 100 tys. zł.

Wartość pojedynczego grantu (każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę) nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz nie niższa niż 5 tys. złotych, gdzie beneficjentem wsparcia będą: wszystkie podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych spełniające kryteria dostępu do wsparcia określone w przepisach.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów grantowych:

1) Inkubator inicjatyw lokalnych – przedsięwzięcie przewiduje wsparcie dla organizacji pozarządowych poprzez doposażenie NGO w niezbędne urządzenia, stroje, instrumenty do prowadzenia działalności statutowej, tworzenie stowarzyszeń, projekty dot. aktywności obywatelskiej i społecznej.

2) Dialog międzypokoleniowy – organizacja szkoleń, warsztatów, integracja, działania aktywizujące seniorów i łączące pokolenia, inicjatywy dla dzieci i młodzieży itp.

3) Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty nastawione na aktywizację społeczną i zawodową, integrację grup defaworyzowanych.

4) Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju” (łączna wartość 100 tys. zł) - realizowane będą projekty promocyjne produktów lub usług lokalnych, publikacje i inne materiały promujące. Oferta turystyczna to koło zamachowe rozwoju gospodarczego Żywieckiego Raju i wymaga podejmowania kompleksowych i skutecznych działań marketingowych. Zasadnicze założenia tego przedsięwzięcia to komplementarność promocji, podejmowanie działań partnerskich (możliwość kumulacji środków oraz docieranie do większych grup odbiorców).

5) Kultura gór „Żywieckiego Raju” – kultywowanie lokalnych tradycji, digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa lokalnego, promocja lokalnych twórców itp. Zachowanie i promowanie kultury ma znaczenie zarówno w aspekcie budowy tożsamości i odmienności obszaru LGD jak też promocji oraz budowy atrakcyjności turystycznej obszaru. Konieczne jest otoczenie posiadanych zasobów wizerunkiem bogatej tradycji, kultury i wypromowanie walorów turystycznych poprzez związanie ich z dziedzictwem kulturowym. Walory te mają przyciągnąć nie tylko turystów, ale wpłynąć na rozwój potencjału funkcjonujących przedsiębiorstw.

6) Nowe formy rekreacji i wypoczynku - rozwój infrastruktury turystycznej, stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji. Realizowane będą szczególnie następujące inwestycje place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

7) Kampanie środowiskowe – działania proekologiczne, ochrona zasobów przyrodniczo-środowiskowych, rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, promujące zasoby przyrodnicze, promocja i rozwój infrastruktury do wytwarzania energii odnawialnej, centra edukacji ekologicznej.

8) Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia – promocja i organizacja aktywnego trybu życia.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji