"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Czytaj więcej

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Formularz informacji przedstawianych prz…

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w...

Czytaj więcej

 

logo.jpg

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. (33) 475 48 21; 570 754 821; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.zywieckiraj.pl

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2018/G

 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NABÓR NR 1/2018/G

 na przedsięwzięcie

KULTURA GÓR „ŻYWIECKIEGO RAJU”

z zakresu :

- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub

- zachowanie dziedzictwa lokalnego

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru
LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

NABÓR NR 1/2018/G

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU:

od 22 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r.

w godzinach od 8:00 do 15:00

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 
ul. Królowej Jadwigi 6
, 34-325 Łodygowice

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO:  

Przedsięwzięcie Kultura gór „Żywieckiego Raju” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) lub 5) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub zachowanie dziedzictwa lokalnego.

PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA: Przykładowe zadania:

- promocja i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,

- wydarzenia związane z zachowaniem dziedzictwa kulturalnego,

- upowszechnianie wartości kulturowych poprzez wydawnictwa, widowiska, imprezy, wystawy itp.

 

FORMA WSPARCIA:

 

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu. Dopuszcza się prefinansowanie zadania w wysokości do 36,37% kwoty grantu.

 

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

 

300 000,00 zł

 

TERMIN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

do 31 grudnia 2018 r.

Termin realizacji zawarty w umowie o powierzenie grantu może ulec zmianie za zgodą LGD jednak nie dłużej niż dodatkowo o 6 miesięcy.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednej wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w terminie składania wniosków. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: Operacja musi:

1. spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588),

2. spełnić warunki zgodności z LSR, w tym: zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zostać uznana za zgodną z LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, czyli:

Celem ogólnym nr 2: Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”,

- Celem szczegółowym nr: 2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

- Przedsięwzięcie nr: 2.1.5 Kultura gór „Żywieckiego Raju”,

- osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia: „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”. Zakłada się, że około 10 wskaźników produktu zostanie osiągniętych.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

  •  wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 000 zł oraz niższa niż 5 264 zł,
  •  kwota grantu (dofinansowania) nie będzie wyższa niż 47 500 zł oraz niższa niż 5 000 zł,
  • maksymalna intensywność pomocy dla zadań została ustalona na poziomie nie więcej niż 95% kosztów zadania.

Wkład własny nie może być niższy niż 5 % wartości kosztów zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy.

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCY WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU GRANTOBIORCY:

Grantobiorca znajdzie się na liście zadań wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację zgodności z LSR oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Kryteriów wyboru Grantobiorców.

Kryteria wyboru Grantobiorców stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Kryteriów wyboru Grantobiorców wynosi 45 punktów. Grantobiorca aby mógł zostać wybrany do dofinansowania musi uzyskać minimum 13,5 pkt z 45 możliwych do uzyskania.

W przypadku równej liczby punktów dla kilku wniosków/ Grantobiorców,
o pozycji na liście Grantobiorców wybranych do finansowania decyduje data, godzina, minuta złożenia wniosku o powierzenie grantu w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA GRANTU ORAZ KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW: ·  Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

Grantobiorca poza wymienionymi może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru Grantobiorców lub kryteriów dostępu do wsparcia.

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU, FORMULARZA WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU ORAZ WZORU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU: Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, sprawozdanie z realizacji grantu, Kryteria wyboru Grantobiorców oraz LSR dostępne są na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl.

POZOSTAŁE INFORMACJE Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w szczególności z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588).

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Doradztwo udzielane jest zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych zamieszczonym na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

 

 

Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Zobacz PDF

Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G

Zobacz PDF

Załącznik nr 2. Kryteria wyboru Grantobiorców dla ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu 1/2018/G

Zobacz PDF

Załącznik nr 3. Zakładane do osiągnięcia dodatkowe wskaźniki dla ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/G/2018

Zobacz PDF

 

Wniosek powierzenie grantu można wypałnić za pomocą aplikacji Generator wniosku o powierzenie grantu na lata 2014-2020:

GENERATOR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

 

Formularz wniosku o powierznie grantu - POBIERZ DOC POBIERZ PDF

Wniosek o rozliczenie grantu - POBIERZ DOC POBIERZ PDF

Umowa o powierzenie grantu - POBIERZ PDF

Sprawozdanie z realizacji grantu - POBIERZ DOC  POBIERZ PDF

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji