"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

Podsumowanie Dni Powiatu Żywieckiego 201…

W Amfiteatrze pod Grojcem, w dniu 17 sierpnia 2019 r. odbyły się Dni Powiatu Żywieckiego, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Wydarzenie tradycyjnie miało biesiadny charakter. Jak co roku zorganizowano...

Czytaj więcej

Już w ten weekend Dni Powiatu Żywieckieg…

Dni Powiatu Żywieckiego odbędą się już w najbliższą sobotę 17 sierpnia 2019 r. "Żywiecki Raj" również tam będzie!

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 23 lipca 2019 r. tj. wtorek o godz. 14.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru: Inkubator inicjatyw lokalnych nr 1/2019/G.

Czytaj więcej

W związku z dokonanym wyborem do dofinansowania wniosków o powierzenie grantu, w ramach naboru trwającego w okresie od 28 maja 2019 do 11 czerwca 2019 roku tj. naboru nr 1/2019/G w zakresie przedsięwzięcia Inkubator inicjatyw lokalnych publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu:

 

Lista wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania - nabór 1/2019/G Inkubator inicjatyw lokalnych


Lista wniosków o powierzenie grantu niewybranych do dofinansowania - nabór 1/2019/G Inkubator inicjatyw lokalnych


Lista wniosków o powierzenie grantu zgodnych z LSR nabór 1/2019/G Inkubator inicjatyw lokalnych

Lista wniosków o powierzenie grantu niezgodnych z LSR nabór 1/2019/G Inkubator inicjatyw lokalnych

Inkubator inicjatyw lokalnych odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) i/lub 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - zachowania dziedzictwa lokalnego i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Żywiecki Raj" z dnia 23.07.2019 roku - POBIERZ

 

Od oceny decyzji Rady przysługuje odwołanie.

1. Odwołanie wnoszone jest do Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przez LGD na stronie www.zywieckiraj.pl Listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania oraz wysłaniu informacji o wynikach wstępnej oceny. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD.

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji) do siedziby Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice, do Rady LGD „Żywiecki Raj”.

3. Odwołanie od decyzji Rady przysługuje w związku z negatywnym wynikiem oceny Grantobiorcy w przypadku, gdy:

· wniosek został negatywnie oceniony pod względem zgodności z LSR,

· wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru,

· wniosek nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów,

· LGD ustaliła kwotę grantu niższą niż wnioskowana.

Grantobiorca może również złożyć odwołanie od decyzji Rady w zakresie liczby przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalonej kwoty wsparcia.

4. Odwołanie składa się w formie pisemnej i zawiera ono m.in.:

· oznaczenie instytucji do rozpatrzenia odwołania, którą jest Rada LGD,

· oznaczenie Grantobiorcy,

· znak sprawy nadany przez LGD,

· wskazanie zakresu, w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska,

· podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

5. Odwołanie jest rozpatrywane przez Radę w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Rada podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

· zostało wniesione po terminie,

· zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem),

· zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,

· Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska.

7. Po weryfikacji odwołań Rada LGD podejmuje uchwały o wybraniu lub niewybraniu wniosku oraz zostaje sporządzona ostateczna Lista wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków i listę rezerwową, tych wniosków, które nie mieszczą się w limicie.

8. Biuro LGD informuje Grantobiorców, którzy złożyli odwołania, o wynikach rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu odwołania.

9. Biuro LGD publikuje na stronie internetowej ostateczną Listę wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania wraz z protokołem z posiedzenia Rady LGD.

Formularz - wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji