"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Życzenia Wielkanocne 2019

  Zarząd Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" wraz z pracownikami, składa najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne zdrowych, pogodnych Świąt spędzonych w gronie Rodziny i Przyjaciół. Wesołego Alleluja!

Czytaj więcej

Relacja z wizyty studyjnej w dniach 29-3…

Relacja z wizyty studyjnej w dniach 29-30.03.2019roku pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”

Czytaj więcej

Dziękujemy za udział w spotkaniu Dialog …

W imieniu Fundacji GAP, Pana Jacka Wasika oraz LGD Żywiecki Raj dziękujemy za udział w spotkaniu „Planuj, działaj, zmieniaj! – o Unii Europejskiej i inicjatywach lokalnych”.

Czytaj więcej

Spotkanie „ Wsparcie dla przedszkoli ” L…

Zapraszamy na BEZPŁATNE spotkanie „Wsparcie dla przedszkoli” organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Czytaj więcej

 

Kryteria wyboru Grantobiorców

 

Kryteria wyboru Grantobiorców - POBIERZ
 

 

KRYTERIUM

OPIS

PUNKTACJA

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI

I. Zgodność projektu z potrzebami zidentyfikowanymi w LSR

Preferowane projekty dokładnie opisujące potrzebę realizacji projektu, zgodne z diagnozą wykazaną w LSR LGD „Żywiecki Raj” w rozdziale III i IV. Należy odwołać się do potrzeby zidentyfikowanej w LSR i jasno określić, który problem (potrzebę) projekt rozwiązuje. Podstawowym miejscem informacji o problemie/potrzebach jest diagnoza SWOT wykonana w LSR, do których nawiązują Wnioskodawcy, ale mogą dodatkowo odwołać się do zewnętrznych źródeł informacji. Zewnętrzne źródła informacji: - dane tworzone przez samorząd i inne instytucje publiczne, - statystyka publiczna, - wyniki badań i analiz dotyczących interesujących nas kwestii, przeprowadzone przez ośrodki badawczo-naukowe, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, - inne informacje, które są dostępne w sposób trwały np. artykuły prasowe, sprawozdania ze zrealizowanych projektów lub programów itp. - wcześniejsze diagnozy, badania i analizy.

- 0 pkt - Brak uzasadnienia w opisie projektu wskazanych w projekcie potrzeb/problemów.

 - 3 pkt – W projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia wskazując na następujące elementy: miejsce występowania problemu, osób, które dotyka, jego skali, przyczyn i skutków. Projekt w słabym stopniu odwołuje się do potrzeb przedstawionych w LSR.

- 6 pkt - W projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia wskazując na następujące elementy: miejsce występowania problemu, osób, które dotyka, jego skali, przyczyn i skutków. Projekt w bezpośredni sposób odwołuje się do konkretnie przywołanych potrzeb zidentyfikowanych w LSR, a także powołano się na zewnętrzne źródła informacji.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 6 pkt.

Wniosek o powierzenie grantu.

II. Czas prowadzenia działalności na

obszarze LGD

Grantobiorca na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu zamieszkuje albo ma siedzibę lub oddział na obszarze LGD od co najmniej 2 lat.

– 0 pkt - Grantobiorca zamieszkuje albo posiada siedzibę/oddział na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj” do 2-ch lat na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu.

– 10 pkt Grantobiorca zamieszkuje albo posiada siedzibę/oddział na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj” 2 lata i więcej na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu .

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 10 pkt.

Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału na obszarze gmin należących do LGD np. wydruk z KRS, wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, statut organizacji pozarządowej ze wskazaniem adresu pod, którym wpisana jest organizacja oraz daty od kiedy pod tym adresem działa.

W przypadku podmiotów posiadających siedzibę na obszarze LGD poniżej dwóch lat stosuje się zasady tak jak do osób fizycznych, w stosunku do osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wskazanych we wniosku o powierzenie grantu.

W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie grantu jest osoba fizyczna adres zamieszkania (zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały lub czasowy) potwierdzony zgodnie z adresem wskazanym w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wskazanym w Zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały. Zaświadczenie wydane z Właściwej Ewidencji Ludności powinno zawierać wskazanie od jakiego okresu grantobiorca jest zameldowany pod danym adresem.

Jeżeli podmiotem ubiegającym się o przyznanie grantu jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy podać adres siedziby / oddziału osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pod którym ww. podmioty wykonują działalność na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj”. Może to być również adres, pod którym działa organ zarządzający.

W przypadku grup nieformalnych – weryfikacja tego warunku dotyczy czasu działania na danym obszarze grupy nieformalnej, a nie podmiotu, który użycza jej zdolności prawnej

III. Zasadność, celowość i racjonalność budżetu

Preferowane projekty, których budżet został tak skonstruowany, że koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu są celowe (bezpośrednio wpływają na możliwość osiągnięcia planowanych celów), zasadne (niezbędne do realizacji w takim zakresie) oraz racjonalne (odzwierciedlają ceny rynkowe).

Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego kryterium jest:

1. Załączenie do wniosku o powierzenie grantu dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen (oferty cenowe, notatki z przeprowadzonego rozeznania cenowego, wydruki ofert ze stron internetowych, adresy stron internetowych, kosztorysy inwestorskie).

2. We wniosku o powierzenie grantu oraz załączonych do wniosku dokumentach podano specyfikację produktu / usługi / roboty, na podstawie której przyjęty został dany poziom ceny. 3. Zakres kosztów ujętych we wniosku o powierzenie grantu jest uzasadniony zakresem projektu i niezbędny do realizacji celu projektu – grantobiorca przedstawił we wniosku o powierzenie grantu uzasadnienie realizacji poszczególnych wydatków – celowość / zasadność wydatków.

- 0 pkt – Nie wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu w Zestawieniu rzeczowo finansowym zadania oraz Opisie zadań są racjonalne lub nie dostarczono dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen.

- 6 pkt – Wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu w Zestawieniu rzeczowo -finansowym zadania oraz Opisie zadań są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu projektu oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, kosztorysach lub innych źródłach potwierdzających przyjęty poziom cen (dotyczy każdego wydatku ujętego we wniosku).

- 11 pkt - Wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu w Zestawieniu rzeczowo finansowym zadania oraz Opisie zadań są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu projektu oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie w załączonych min. 2 ofertach, kosztorysach lub innych źródłach potwierdzających przyjęty poziom cen (dotyczy każdego wydatku ujętego we wniosku).

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 11 pkt.

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

IV. Wnioskowana wysokość grantu

Preferowane projekty wnioskujące o niższą wysokość grantu. Grant jaki może być udzielony grantobiorcy wynosi nie więcej niż 50 tys. zł oraz nie mniej niż 5 tys. zł

- 0 pkt – w wysokości większej niż 30 tys. zł,

- 6 pkt – w wysokości większej niż 25 tys. i nie większej niż 30 tys. zł,

- 12 pkt – w wysokości nie większej niż lub równej 25 tys. zł.

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 12 pkt.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 12 pkt

Wniosek o powierzenie grantu.

V. Wpływ projektu na osiągnięcie dodatkowych wskaźników LSR

Preferowane projekty, które zakładają osiągnięcie dodatkowych wskaźników określonych dla innych przedsięwzięć wskazanych w LSR niż przedsięwzięcie, w ramach którego realizowany jest projekt. Wykaz wskaźników za osiągnięcie których przyznaje się punkty w danym naborze – znajduje się w załączniku do ogłoszenia „Zakładane do osiągnięcia dodatkowe wskaźniki”. Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego kryterium jest wpisanie adekwatnego wskaźnika zawartego w załączniku do ogłoszenia w odpowiednim polu wniosku o powierzenie grantu.

0 pkt - projekt nie zakłada osiągnięcia dodatkowych wskaźników określonych dla innych przedsięwzięć wskazanych w LSR niż przedsięwzięcie, w ramach którego realizowany jest projekt.

- 6 pkt - projekt zakłada osiągnięcie dodatkowych wskaźników określonych dla innych przedsięwzięć wskazanych w LSR niż przedsięwzięcie, w ramach którego realizowany jest projekt, wskazanych w LSR oraz w załączniku do ogłoszenia o naborze „Zakładane do osiągnięcia dodatkowe wskaźniki”.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 6 pkt.

Wniosek o powierzenie grantu.

VI. Doradztwo biura LGD

Preferuje się grantobiorców korzystających ze wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD, przy czym punkty za doradztwo będą przyznawane, jeżeli Grantobiorca skorzysta z doradztwa nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków.

- 0 pkt - Grantobiorca nie korzystał z doradztwa na etapie sporządzania wniosku o powierzenie grantu

- 2 pkt - Grantobiorca korzystał z doradztwa na etapie sporządzania wniosku o powierzenie grantu nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków o powierzenie grantu.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt

Dokumentacja LGD: karta doradztwa.

VII. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR

Preferowane są projekty przyczyniające się do zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych występujących na obszarze LSR (zdefiniowane w rozdziale III LSR). Grupy defaworyzowane określone w LSR to: - osoby młode - młodzież gimnazjalna i młodzież do 30 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, - osoby powyżej 50 roku życia

- 0 pkt - Projekt nie zawiera konkretnego działania zaspakajającego zdiagnozowane w LSR potrzeby osób z grup defaworyzowanych

- 3 pkt - Projekt zawiera konkretne działania zaspakajające zdiagnozowane w LSR potrzeby osób z grup defaworyzowanych.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt.

Wniosek o powierzenie grantu – zawarty we wniosku lub załącznikach opis wpływu projektu na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych.

Np. siłownia terenowa ma wpływać na zmniejszenie wykluczenia lub wzrost aktywności dla osób 50+.

Możliwa do uzyskania liczba punktów

50 pkt

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji