"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Marka turystyczna "Żywiecki Raj…

Spotkanie inaugurujące cykl wydarzeń mających na celu stworzenie marki turystycznej "Żywiecki Raj".  

Czytaj więcej

Szkolenie „Fundusze na rozpoczęcie dział…

Zapraszamy na BEZPŁATNE Szkolenie „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej", organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne na temat wypełnia…

2 października 2018 r. o godz. 16 w Sali Kominkowej Zamku w Łodygowicach miało miejsce spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wypełnieniem i złożeniem  wniosku o powierzenie grantu.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla pszczelarzy

W dniu dzisiejszym gościliśmy przedstawicieli kół pszczelarskich niemalże z całego powiatu żywieckiego, zrzeszonych w Beskidzkim Związku Pszczelarzy Bartnik. Na spotkaniu omówione zostały możliwości pozyskania dofinansowania w ramach planowanych projektów grantowych...

Czytaj więcej

Uwaga!!! Nowe Granty, spotkanie 2 paździ…

Spotkanie dla podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej

 

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

DOBRE PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia (punkty kontrolne I-V ujęte w załączniku nr 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia - Karta oceny wniosku i wyboru operacji, Część A3. Ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie
3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji - ogłasza nabór w tym zakresie.

Zakres tematyczny:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588).

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny 1 Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.2.1 Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wskaźnik produktu Liczba szkoleń

Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy

W ramach operacji własnej zakłada się przeprowadzenie dwóch wyjazdów szkoleniowych, wizyt studyjnych dla potencjalnych wnioskodawców – w tym m.in. osób z grup defaworyzowanych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wizyty mają być inspiracją do tworzenia na terenie LGD firm innowacyjnych i kreatywnych oraz platformą do wymiany doświadczeń, praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia własnego biznesu.

Wysokość środków na realizację operacji:

50 000 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji zgodnie z §4 ust.1 pkt. 6 wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

Forma wsparcia: refundacja

Poziomy wsparcia ustalone w LSR dla poszczególnych kategorii wnioskodawców:

- nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- nie wyższej niż 95 % - w przypadku:

· podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

· organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przpisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4-8 Rozporządzenia LSR;

- nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z „Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD opracowanej i przyjętej przez LGD. Ocena operacji własnej LGD dokonywana jest na podstawie Lokalnych kryteriów oceny, które stanowią Załącznik nr 1 (suplement II) do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji cześć C kryteria dla przedsięwzięcia: Markowy produkt turystyczny z wyłączeniem kryteriów: IV. Doradztwo biura LGD, VIII. Gotowość realizacyjna operacji, IX. Powstawanie dodatkowych nowych miejsc pracy, X. Miejsce realizacji projektu. W miejsce tych kryteriów wprowadza się kryterium z tabeli B Załącznika nr 1 Lokalne kryteria wyboru (Suplement II)- Procedury: VIII. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny operacji wynosi 32 punkty. Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę
w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach danego przedsięwzięcia.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 28 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. w godzinach pracy Biura LGD (od poniedziałku do środy w godz. 8-16, w czwartki w godz. 8-17, w piątki 8-15). Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy dokonać na formularzu zgłoszenia ( w dwóch egzemplarzach) udostępnionym wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD, który stanowi załącznik nr 1 (suplement V) do Procedury wyboru operacji własnych LGD - Formularz zgłoszenia wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6.

Informacja o wymaganych dokumentach

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie definicji beneficjenta określoną w par. 3 rozporządzenia LSR.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji