"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Formularz informacji przedstawianych prz…

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

 

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

MARKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Markowy produkt turystyczny; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia (punkty kontrolne I-V ujęte w załączniku nr 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia - Karta oceny wniosku i wyboru operacji, Część A3. Ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji - ogłasza nabór w tym zakresie.

Zakres tematyczny:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588).

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny 2 Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Przedsięwzięcie 2.1.1 Markowy produkt turystyczny

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wskaźnik produktu Liczba opracowanych kampanii promocyjnych

Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań promocyjnych

W ramach operacji własnej planuje się opracowanie kampanii promocyjnej i przygotowanie spójnej wizualizacji promocyjnej dla obszaru LGD.

Wysokość środków na realizację operacji:

50 000 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji zgodnie z §4 ust.1 pkt. 6 wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

Forma wsparcia: refundacja

Poziomy wsparcia ustalone w LSR dla poszczególnych kategorii wnioskodawców:

- nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- nie wyższej niż 95 % - w przypadku:

· podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

· organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przpisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4-8 Rozporządzenia LSR;

- nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji :

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenie- Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z „Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD opracowanej i przyjętej przez LGD. Ocena operacji własnej LGD dokonywana jest na podstawie Lokalnych kryteriów oceny, które stanowią Załącznik nr 1 (suplement II) do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji cześć C kryteria dla przedsięwzięcia: Markowy produkt turystyczny z wyłączeniem kryteriów: IV. Doradztwo biura LGD, VIII. Gotowość realizacyjna operacji, IX. Powstawanie dodatkowych nowych miejsc pracy, X. Miejsce realizacji projektu. W miejsce tych kryteriów wprowadza się kryterium z tabeli B Załącznika nr 1 Lokalne kryteria wyboru (Suplement II)- Procedury: VIII. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny operacji wynosi 32 punkty. Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę
w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach danego przedsięwzięcia.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 28 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. w godzinach pracy Biura LGD (od poniedziałku do środy w godz. 8-16, w czwartki w godz. 8-17, w piątki 8-15). Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy dokonać na formularzu zgłoszenia ( w dwóch egzemplarzach) udostępnionym wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD, który stanowi załącznik nr 1 (suplement V) do Procedury wyboru operacji własnych LGD - Formularz zgłoszenia wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6.

Informacja o wymaganych dokumentach

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie definicji beneficjenta określoną w par. 3 rozporządzenia LSR.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Markowy produkt turystyczny

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji