"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Unijny projekt „Pożyczka na Start” w Bie…

Unijny projekt „Pożyczka na Start” w Bielskim Centrum Przedsiębiorczości - 0,25% do 120 000 zł

Czytaj więcej

„Nie bój się pomagać - ratuj życie, to p…

Projekt złożony przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" w II etapie programu "Decydujesz, pomagamy"

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców, poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD propozycje zmiany kryteriów wyboru.

Czytaj więcej

Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z planowaną coroczną ewaluacją podejmowanych przez nas działań, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.2.3 Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 1 680 000 zł, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, publikujemy wyniki oceny operacji:

Wyniki naboru wniosków w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z LSR - POBIERZ

Lista operacji wybranych do dofinansowania - 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ

Informacje na temat wyników oceny operacji zostały przekazane jako skan pisma przesłany drogą poczty elektronicznie, o ile wnioskodawca podał adres e-mail w przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, w odniesieniu do których ustawa RLKS nie przewiduje możliwości wniesienia protestu.

W przypadku wyniku oceny określonego w art. 21 ust. 5 ustawy RLKS, gdzie istnieje możliwość wniesienia protestu, skan pisma został przekazywany drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres e-mail a oryginał pisma został wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w dniu 17 lipca 2018 r. zostały przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10 lipca 2018 r., podczas którego oceniane były wnioski:

Protokół z posiedzenia Rady nr X/2017 z dnia 10 lipca 2018 r. - POBIERZ

Poniżej prezentujemy procedurę wnoszenia protestu od decyzji Rady LGD:

Zasady rozpatrywania protestu

 1. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD do SW w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny zgodności z LSR lub wyniku wyboru i rozpatrywany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. O wniesionym proteście LGD informuje zarząd województwa.

Wzór protestu - POBIERZ

2. Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

b) Oznaczenie wnioskodawcy,

c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem

e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych pomyłek w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

4. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

2) oznaczenie wnioskodawcy,

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Wezwanie do uzupełnienia protestu wstrzymuje bieg terminu autokontroli, o której mowa w § 18. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla zarządu województwa).

6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

8. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy w zakresie polityki spójności, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:

1) po terminie,

2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,

3) bez wskazania kryteriów wyboru, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez ZW.

9. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje przez złożenie do LGD pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu. W przypadku wycofania protestu LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej,

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do ZW.
W tym przypadku ZW pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. Wnioskodawca nie może również wnieść skargi do sądu administracyjnego.

WZÓR PROTESTU - POBIERZ

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji