"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Czytaj więcej

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Czytaj więcej

 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, zwana dalej LSR obejmuje 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego tworzących spójny geograficznie obszar. W skład LGD „Żywiecki Raj” wchodzą gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 to dokument wypracowany wspólnie i przy udziale lokalnej społeczności, z zachowaniem zasad partycypacji na każdym z etapów tworzenia niniejszego dokumentu. Zawarta w LSR LGD „Żywiecki Raj” wizja rozwoju obszaru 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego nie jest przepisem na rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi spotykają się mieszkańcy Żywiecczyzny. LSR ma być bodźcem do zmian, zastrzykiem do tworzenia i realizacji inicjatyw lokalnych, które dalej będą rozwijane. Przeprowadzona diagnoza i szereg konsultacji społecznych podczas przygotowywania niniejszego dokumentu, pokazały z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Żywiecczyzny. Nie sposób było ich wszystkich zawrzeć w tym dokumencie, na ich rozwiązanie potrzebne byłoby setki milionów złotych. Pomimo tego, że obszar jaki obejmuje LGD „Żywiecki Raj” jest bardzo spójny kulturowo, historycznie, gospodarczo i terytorialnie, zgłaszane problemy były bardzo różnorodne. LSR skupia się na tych najważniejszych zagadnieniach, które dotyczą ogółu społeczności lokalnej, pozostawiając sposobność szerokiego doboru możliwych do realizacji zakresów konkretnych przedsięwzięć. Nie jest to zatem zamknięty dokument ponieważ budowanie strategii nigdy się nie kończy, a ulega modyfikacjom. Planowanie strategiczne jest procesem korygowanym i aktualizowanym. Jest to związane z koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. A w tak szybko zmieniających się czasach, gdzie technologia, narzędzia komunikacyjne rozwijają się tak dynamicznie, można owszem stworzyć dokładnie sprecyzowaną i skonkretyzowaną strategię, która w związku z wpływem niezależnych czynników nie będzie możliwa do realizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że strategia dla obszaru LGD „Żywiecki Raj” jest budowana na kolejnych 7 lat, została stworzona tak, aby możliwa była jej realizacja jak i wprowadzenie niezbędnych zmian w miarę zaistniałych potrzeb, zgodnie z opracowanymi zasadami jej aktualizacji.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Żywiecki Raj” opiera się na dwóch celach strategicznych.

Pierwszy cel: społeczno-gospodarczy, gdzie zidentyfikowano problemy dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru w zakresie wykluczania społecznego i pogłębiającego się ubóstwa, potrzeby wzmacniania tożsamości lokalnej i budowania kapitału gospodarczego obszaru.

Drugi cel opiera się na bogatych zasobach lokalnych obszaru LGD "Żywiecki Raj", jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, gdzie zidentyfikowano potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego, aktywnego trybu życia, wykorzystania znajdujących się na terenie LGD warunków do stworzenia rozpoznawalnej marki turystycznej, jak i zaspokojenia potrzeb kulturowych społeczności lokalnej.

Zgodnie z założeniami LSR LGD „Żywiecki Raj” ma przede wszystkim wspierać rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD, budować kapitał społeczny z uwzględnieniem wsparcia dla grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, co będzie dawało podstawy do zrównoważonego rozwoju obszaru LGD „Żywiecki Raj”.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” z 08.10.2019 r.

 

 

Zobacz PDF
Poniżej poprzednie wersje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD:  

 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” z 15.03.2019 r. Zobacz PDF
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” z 09.04.2018 r. Zobacz PDF

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” z 15.11.2017 r.

Zobacz PDF

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD

„Żywiecki Raj” z 27.02.2017 r.

Zobacz PDF

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD

„Żywiecki Raj” z 23.05.2016 r.

Zobacz PDF

 

 

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji