"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Formularz informacji przedstawianych prz…

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje roboczej wersj…

Zapraszamy na konsultacje roboczej wersji wniosku i biznesplanu w naborze na Podejmowanie działalności gospodarczej. Jednocześnie przypominany, że punkty za spotkanie konsultacyjne możliwe są do uzyskania do 24 maja 2018 (zgodnie z...

Czytaj więcej

"Kulinarne Unikaty Chałup - Nowości…

Projekt współpracy "Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją" - KUCHNIA, PODPISANY

Czytaj więcej

Procedura aktualizacji LSR

Cel procedury: sformalizowanie procesu dokonywania korekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przy udziale partnerów LGD i jak najszerszego grona społeczności lokalnej. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacji danych dotyczących obszaru oraz korekta zapisów wynikająca z ewaluacji wdrażania LSR.

Powiązania: Procedura Monitoringu i Ewaluacji

Zakres procedury: Procedura obejmuje czynności, formularze i schemat działań związanych ze zgłaszaniem, analizowaniem i w końcu przyjmowaniem uchwałą Zarządu zmian w zapisach LSR.

Założenia ogólne:

  • Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru,
  • Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są jawne,
  • LGD monitoruje na bieżąco wdrażanie LSR,
  • Aktualizacja LSR nie powinna być dokonywana częściej niż raz w roku, przy czym w przypadku nadzwyczajnych okoliczności dopuszcza się możliwość dokonywana korekt,
  • Aktualizacja LSR dokonywana będzie na bieżąco w przypadku zmian wytycznych IZ, przepisów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  • Działania logistyczne zapewnia Biuro LGD.

tabela

Przebieg procedury aktualizacji:
1. Możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian LSR mają: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia, pracownicy biura LGD, wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Żywiecki Raj”.
2. Wnioski, uwagi i propozycje zmian dokonywane są na formularzach udostępnionych na stronie internetowej i w biurze LGD.
3. Wnioski rozpatruje Zarząd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami dotyczącymi konieczności dokonania zmian w LSR przystępuje do aktualizacji LSR, podejmując uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji LSR.
4. Analiza zgłaszanych potrzeb zmian do LGD, otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR dokonywana jest przez pracowników Biura i Zarząd LGD.
5. Ewaluacja wdrażania LSR przeprowadzana jest przez pracowników Biura LGD/ podmiot zewnętrzny nie związany z LGD. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji przygotowywany jest Raport z wdrażania LSR wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian zapisów w LSR (patrz: Procedura Monitoringu i Ewaluacji).
6. Zarząd ponadto może podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym przygotowania analizy dotyczącej aktualizacji dokumentów LGD.
7. Zarząd po przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu zmian w zapisach LSR przeprowadza konsultacje społeczne w oparciu o adekwatne do zaproponowanych zmian w zapisach LSR metody partycypacji.
8. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dokonywana jest uchwałą Zarządu – w trybie określonym w Statucie LGD.

Załączniki do Procedury Aktualizacji LSR

Formularz  proponowanych zmian w dokumentach

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”

Rozdział/ Załącznik w LSR  LGD „Żywiecki Raj” do których proponowane są zmiany

Obecny zapis:

Proponowany zapis/zmiany:

Cel dokonania zmian zapisu/ ów, przewidywane efekty tych zmian: 

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko zgłaszającego/ Nazwa podmiotu

Adres/telefon/mail

Czy jest Pan/Pani/podmiot reprezentowany jest członkiem LGD

c   TAK

c   NIE

Czy życzy sobie Pan/Pani otrzymywać regularne informacje od LGD?

c   TAK

c   NIE

Czy chciałby Pan/Pani/ podmiot reprezentowany włączyć się proces aktualizacji LSR?

c   TAK

c   NIE

……………

data

……………………………………………………………………………………..

podpis

Formularz  proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji i grantobiorców

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”

Proponowane zmiany dla:

c   Lokalnych kryteriów wyboru operacji

c   Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru, do których proponowane są zmiany

Obecny zapis:

Proponowany zapis/zmiany:

Cel dokonania zmian zapisu/ ów, przewidywane efekty tych zmian: 

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko zgłaszającego/ Nazwa podmiotu

Adres/telefon/mail

Czy jest Pan/Pani/podmiot reprezentowany jest członkiem LGD?

c   TAK

c   NIE

Czy życzy sobie Pan/Pani otrzymywać regularne informacje od LGD?

c   TAK

c   NIE

Czy chciałby Pan/Pani/ podmiot reprezentowany włączyć się proces aktualizacji LSR?

c   TAK

c   NIE

……………

data

……………………………………………………………………………………..

podpis

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji