"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Formularz informacji przedstawianych prz…

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług doradczych przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, formę i zakres świadczenia usług doradczych przez LGD.

2. Niniejszy Regulamin jest stosowany w odniesieniu do potencjalnych Beneficjentów i Grantobiorców - mieszkańców i podmiotów z obszaru LSR, zainteresowanych wsparciem finansowym dla realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR) lub tych którzy otrzymali takie wsparcie (Beneficjenci i Grantobiorcy).

3. Usługa doradcza świadczona jest bezpłatnie. Koszty doradztwa finansowane są ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

4. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych indentyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD.

5. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bezpośrednio w biurze LGD związane jest z koniecznością zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu poprzez złożenie przez beneficjenta/Grantobiorcę własnoręcznego podpisu w Rejestrze udzielonego doradztwa stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Odmowa podania danych, lub złożenia podpisu niezbędnych do prowadzenia Rejestru udzielonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.

 

Forma i zakres usługi doradztwa

§2

1. Pracownicy udzielają doradztwa:

a) telefonicznie od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 9:00-15:00 (doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 15 minut.), lub

b) bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym mailowym (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznym uzgodnieniu godziny z pracownikiem biura LGD pod numerem telefonu (33) 475 48 21 lub 570 754 821. Od dnia ogłoszenia naboru wniosków/wniosków o powierzenie grantów do zakończenia naboru wniosków/wniosków o powierzenie grantów prowadzone jest doradztwo dla wnioskodawców/Grantobiorców, którzy będą konsultowali robocze wersje dokumentacji o dofinansowanie, przy czym w ostatnim dniu naboru wniosków/wniosków o powierzenie grantów konsultacje nie są prowadzone. Dokumentacja konkursowa (w tym obowiązkowo wniosek i biznesplan/ wniosek o powierzenie grantu) do konsultacji wnioskodawca przesyła/dostarcza min. jeden dzień roboczy przed uzgodnionym terminem konsultacji. Brak przesłanej/dostarczonej wymaganej dokumentacji konkursowej min. jeden dzień roboczy przed uzgodnionym terminem konsultacji będzie skutkował nie wydaniem karty doradztwa w związku z brakiem możliwości zapoznania się pracownika Biura LGD „Żywiecki Raj” z konsultowanym wnioskiem/biznesplanem/wnioskiem o powierzenie grantu.

2. Usługa doradztwa obejmuje:

a) wskazania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach środków Leader PROW 2014-2020 dostępnych w LSR,

b) wskazania dokumentów programowych i przepisów praw szczegółowo regulujących prawa i obowiązki wnioskodawcy i beneficjenta/Grantobiorcy środków unijnych w ramach Leader dostępnych w LSR,

c) wskazanie prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich,

d) wsparcie na etapie ustalania koncepcji projektu/zadania, aby spełniał kryteria wynikające z LSR,

e) szczegółowych zasad dotyczących wypełniania wniosków odnośnie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem lub otrzymania punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny,

f) wsparcia przy realizacji i rozliczaniu projektu/zadania.

3. Usługa doradztwa nie obejmuje wypełniania w imieniu i za wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej ani dokumentów rozliczeniowych udzielonej dotacji, świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zmianami), doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r.41, poz. 213), doradztwa ubezpieczeniowego lub pośrednictwa finansowego dotyczącego pozyskania środków unijnych nie będących środkami Leader PROW 2014-2020 dostępnych w LSR. Późniejsze zmiany przepisów, nowe orzecznictwo lub praktyka mogą mieć wpływ na aktualność świadczonej Usługi. Pracownik udzielający doradztwa nie występuje w charakterze pośrednika bądź organizatora jakiejkolwiek transakcji wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy środków unijnych. Żadnej usługi doradczej (ustnej, pisemnej czy w jakiejkolwiek innej formie) nie należy uważać za zaproszenie lub nakłanianie (bezpośrednie bądź pośrednie) wnioskodawcy/Grantobiorcy lub kogokolwiek innego do podjęcia lub rozwinięcia działalności gospodarczej lub inwestycyjnej. W ramach usługi doradczej nie dokonuje się rekomendacji lub wskazania podmiotów dysponujących osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia bądź kompetencje do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

4. LGD może korzystać z praw własności intelektualnej i oryginalnych pomysłów powstałych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa na rzecz innych wnioskodawców/Grantobiorców na cele szkoleniowe, o ile nie narusza zobowiązania do zachowania poufności zaciągniętego wobec wnioskodawcy/Grantobiorcy. LGD może wykorzystywać w swoich materiałach informacyjnych lub promocyjnych informacje o świadczeniu usługi doradczej na rzecz wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy.

5. Pracownik udzielający doradztwa kieruje się następującymi zasadami:

a) bezpłatność - świadczone doradztwo jest bezpłatne,

b) powszechność dostępu i otwartość dla wszystkich - każda osoba może skorzystać z doradztwa,

c) poufność - wszystkie powierzone przez beneficjenta/Grantobiorcę informacje zostają zachowane w tajemnicy,

d) bezstronność i niezależność - doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami, a wyłącznie dobrem beneficjenta/Grantobiorcy,

e) samodzielność klienta - doradca nie podejmuje decyzji za klienta, klient sam dokonuje wyboru,

f) aktualności i rzetelności informacji - informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualnymi regulaminami Stowarzyszenia.

6. Informacje dotyczące beneficjenta/Grantobiorcy oraz tematyki udzielonego doradztwa są odnotowywane w Rejestrze udzielonego doradztwa.

7. Doradztwo dotyczące wniosków o dofinansowanie/wniosków o powierzenie grantu, ich realizacji i rozliczenia składanych w odpowiedzi na ogłoszone nabory rejestrowane jest dla każdej operacji/projektu grantowego indywidualnie na Karcie doradztwa stanowiącej załącznik nr 2.

8. Doradztwo w zakresie działań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 może być prowadzone przez zewnętrznych ekspertów zatrudnionych przez LGD. Zapisu niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Wnioskodawca/Grantobiorca po zakończonym doradztwie wypełnia Ankietę badającą jakość udzielonego doradztwa stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

10. Pracownicy Biura na bieżąco monitorują realizację każdej operacji/zadania, która uzyskała/uzyskało wsparcie w ramach środków LSR.

 

Ryzyko i odpowiedzialność

§3

1. Wnioskodawca lub beneficjent/Grantobiorca korzystający z usługi doradztwa samodzielnie podejmuje decyzje w oparciu o informacje udzielone w ramach usługi doradczej.

2. LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy, wady, usterki lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji/zadania spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji/zadania w ramach udzielonego wsparcia Leader w ramach LSR.

Postanowienia końcowe

§4

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu dokonywana jest uchwałą Zarządu.

3. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.


Załącznik nr 1: Ewidencja udzielonego doradztwa.
Załącznik nr 2: Karta doradztwa.
Załącznik nr 3: Oświadczenie i Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji