"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2011 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Read more

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. tj. piątek o godz. 13.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Read more

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - dot…

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Read more

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 2/2021 w zakresie...

Read more

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 307 589,20 €/ 1 230 356,80 zł, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, publikujemy wyniki oceny operacji:

Wyniki naboru wniosków w ramach naboru 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z LSR - POBIERZ

Lista operacji nie zgodnych z LSR - POBIERZ 

Lista operacji wybranych do dofinansowania - 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania - 2/2021 Podejmowanie  działalności gospodarczej - POBIERZ 

 

 

Wyniki ocen po dokonaniu weryfikacji w dniu 30 kwietnia i 13 maja 2021 r. wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach w ramach naboru 2/2021 Podejmowanie działalnośći gospodarczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE- AUTOKONTROLA - 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ 

Lista operacji wybranych do dofinansowania NIE MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE - AUTOKONTROLA - 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ

Informacje na temat wyników oceny operacji zostały przekazane jako skan pisma przesłany drogą poczty elektronicznie, o ile wnioskodawca podał adres e-mail w przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, w odniesieniu do których ustawa RLKS nie przewiduje możliwości wniesienia protestu.

W przypadku wyniku oceny określonego w art. 21 ust. 5 ustawy RLKS, gdzie istnieje możliwość wniesienia protestu skan pisma został przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma został wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w dniu 12 kwietnia 2021 r. zostały przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 26 marca 2021 r., podczas którego oceniane były wnioski:

Protokół z posiedzenia Rady nr XVI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. - POBIERZ

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 30 kwietnia i 13 maja 2021 r., podczas którego weryfikowane były wyniki dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach:

Protokół z posiedzenia Rady nr XVII/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. - POBIERZ 

Protokół - kontynuacja posiedzenia Rady nr XVII/2021 dnia 13 maja 2021 r. - POBIERZ 

 

Poniżej prezentujemy procedurę wnoszenia protestu od decyzji Rady LGD:

Zasady rozpatrywania protestu

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z wynikami oceny. Protest wnosi się do Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia albo zgodnie z §  37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przesyłką rejestrowaną albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

Wzór protestu - POBIERZ

1. Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

b) Oznaczenie wnioskodawcy,

c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych pomyłek w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

4. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

2) oznaczenie wnioskodawcy,

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Wezwanie do uzupełnienia protestu wstrzymuje bieg terminu autokontroli, o której mowa w 18. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla zarządu województwa).

6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

8. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy w zakresie polityki spójności, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:

1) po terminie

2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

3) bez wskazania kryteriów wyboru, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez ZW.

9. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje przez złożenie do LGD pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu. W przypadku wycofania protestu LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej,

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do ZW.

W tym przypadku ZW pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. Wnioskodawca nie może również wnieść skargi do sądu administracyjnego.

WZÓR PROTESTU - POBIERZ

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more