"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."
Górski potok płynący pośród skał i roślin

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. tj. nabór nr 2/2022 w zakresie...

Czytaj więcej

Konferencja LINC 2022

W dniach 21-23 czerwca 2022 r. w miejscowości Loučná nad Desnou w kraju ołomunieckim w Czechach odbyła się konferencja LINC 2022. 

Czytaj więcej
Plakat informujący o II Konferencji Wodnej na Żywiecczyźnie

II Konferencja Wodna na Żywiecczyźnie

Retencja na terenach górskich. II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o wodę odbędzie się 29 czerwca w Żywcu!

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 09…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09 czerwca 2022 r. tj. czwartek o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Czytaj więcej
Wschód słońca z widokiem na góry

Zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia…

 Od 1 czerwca 2022 r. następuje zmiana godzin pracy Biura Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Informacje dla Wnioskodawców – nabór 2/2022

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 

 

Do kogo kierowane jest wsparcie

W ramach naboru 2.1.7 ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA można uzyskać wsparcie na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c oraz pkt 3;
 2. niewykonujące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 3. organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacje ta ubiegają się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 8;
 4. jednostki sektora finansów publicznych;

z terenu jednej z gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka. Miejsce realizacji inwestycji/projektu musi znajdować się również na terenie jednej z w.w gmin.

 

Limit pomocy

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 503 000,00 €,
tj. 2 012 000,00 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro).

 

Dla poszczególnych podmiotów (wskazanych powyżej) przewidziano następujące limity wsparcia:

A:nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych,

B i C:nie wyższej niż 95 %  kosztów kwalifikowanych,

D:nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 500 000 złotych na jednego beneficjenta z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Wsparcie ma formę refundacji kosztów.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Przedsięwzięcie nr 2.1.7 „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zmianami) – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dofinasowanie można przeznaczyć na rozwój istniejących i powstawanie nowych obiektów i usług turystycznych lub rekreacyjnych lub kulturalnych zlokalizowanych na obszarze działalności LGD „Żywiecki Raj”.

 

Katalog kosztów

W par. 17 Rozporządzenia LSR ujęto katalog kosztów kwalifikowalnych, które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach Poddziałania 19.2. Należą do nich koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
 9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

 

W w/w zapisach nie wskazano kosztów bieżących. Stosowanie do  art. 61 Rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są:

a) koszty operacyjne

b) koszty personelu

c) koszty szkolenia

d) koszty związane z kształtowaniem wizerunku

e) koszty finansowe

d) koszty związane z twoerzeniem sieci kontaktów.

W związku z powyższym, koszty te nie są możliwe do poniesienia w projekcie.

 

Warunki udzielenia pomocy finansowej

Operacja wybrana do dofinansowania musi:

 • spełniać warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późń. zmianami),
 • spełnić warunki oceny wstępnej – operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
 • zostać uznana na zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
 • zostać uznana za zgodną z LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023, czyli:

         Celem ogólnym nr 2:  Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”,

         Celem szczegółowym nr: 2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

         Przedsięwzięciem nr: 2.1.7 Atrakcyjna przestrzeń publiczna,

 • osiągnąć, co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia: „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”.

 

Ważne terminy

Datą końcową realizacji (rozliczenia) projektu jest 30 czerwca 2024 r.

Termin trwania naboru: od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. od godz. 8:00 do 15:00.

 

Wzory dokumentów

Wniosek należy złożyć na właściwym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz zał. nr 3 i 4 udostępniony pod ogłoszeniem o naborze: tj. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru oraz Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.

 

Warunki wypłaty dofinansowania

Pomoc na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu. Poniżej zamieszczono aktualne Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia Atrakcyjna Przestrzeń Publiczna:

Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia Atrakcyjna Przestrzeń Publiczna 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 12,3 pkt.

Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (wybór operacji) oraz ustalenie kwoty wsparcia dokonuje się w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy RLKS.

W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie pomocy zarządowi województwa przez LGD, zarząd województwa:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy
– w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

 • zmge
 • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji