"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Aktualizacja Lokalnych kryteriów wyboru …

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla osób zaintere…

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów dla grantów poddajemy pod konsultacje społeczne...

Czytaj więcej

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przyjął Uchwałę nr 8/2018 w sprawie zmiany Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023. Przyjęcie tej Uchwały zakończyło proces zmian w Lokalnych kryteriach wyboru. Zapraszamy zatem do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Aktualizacja dotyczyła w szczególności:

 

- dla przejrzystości weryfikacji miejsca zamieszkania w ramach kryterium I Miejsce zamieszkania został usunięty zapis dotyczący dokumentów na podstawie, których dokonuje się weryfikacji miejsca zamieszkania. Dokumenty te stanowią obowiązkowe załączniki do WoPP natomiast weryfikacja spełnienia tego kryterium będzie dokonywana na podstawie adresu wskazanego w dowodzie osobistym lub Zaświadczeniu z Właściwej Ewidencji Ludności,

 

- wprowadzenie w ramach kryterium IV Doradztwo biura zastrzeżenia, że punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca skorzysta z doradztwa nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków.

 

Zaktualizowane Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej:

 

Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji